Kalendarz Szkoleń  

Grudzień 2018
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciwko Państwa indywidualnym potrzebom, oferujemy szeroką współpracę w ramach dedykowanych szkoleń zamkniętych.

Szkolenia zamknięte cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców, ponieważ gwarantują indywidualne podejście oraz dostosowanie programu szkoleniowego do aktualnych oczekiwań i celów  pracowników jak i samych pracodawców.

Nasi eksperci i wykładowcy opracują unikalny program lub cykl szkoleń dopasowany ściśle do potrzeb i profilu Państwa instytucji/firmy.

Szkolenia mogą mieć formę wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć zarówno w NIZP-PZH jak również we wskazanej przez Państwa lokalizacji .

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podnoszeniem kompetencji swoich pracowników w formie spersonalizowanych szkoleń, zapraszamy do przesłania zapytania na adres e-mail ckk.nizp@pzh.gov.pl lub prosimy o kontakt pod nr tel. 22 54 21 244 (263) lub 22 54 21 288.

Zapraszamy serdecznie  do współpracy z Centrum Kształcenia Kadr w zakresie szkoleń dedykowanych

Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH
e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl
tel. 22 54 21 244, 22 54 21 288, 22 54 21 263

 

 
Lp. Tematyka kursu Liczba uczestników Termin Kierownik kursu
1 2 3 4 5
Zakażenia grzybicze 20/30 16-17.05. Dr Monika Staniszewska
Rzadkie bakteryjne choroby zakaźne 15/30 17 .11. Dr hab. Aleksandra Zasada

Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej – aktualne teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu sterylizacji i dezynfekcji. 

6/8

13-14.04.

20-21.04.

27-28.04.

Dr Agnieszka Chojecka

Sterylizacja i dezynfekcja jako podstawowe procesy dekontaminacji w placówkach służby zdrowia. 10/20 31.05.

Dr Agnieszka Chojecka

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3 5-9/10-12 17-19.05.

Dr Katarzyna Pancer

Zasady diagnostyki boreliozy z Lyme wg ECDC 10/20 Poł. września Prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Techniki mikroskopowe stosowane w diagnostyce inwazji pasożytniczych u zwierząt domowych i egzotycznych 10/20 III/IV kwartał Prof. Elżbieta Gołąb, dr Dawid Jańczak
Badania wody w kierunku obecności pierwotniaków pasożytniczych - wdrożenie Dyrektywy 98/83/WE 20/25 19.04. Dr Renata Matuszewska
Współczesna diagnostyka parazytologiczna 10/20 III/IV kwartał Prof. Elżbieta Gołąb, dr Aleksander Masny
Metody oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności dla celów kontroli zgodności z wymaganiami UE 4/12 II/III kwartał Mgr Andrzej Starski
Biostatystyka I 10/15 III kwartał Dr Daniel Rabczenko
Biostatystyka II 10/15 III kwartał Dr Daniel Rabczenko
Praktyczne aspekty prowadzenia badania naukowego 10/20 III kwartał Dr Daniel Rabczenko
Biologia komórki eukariotycznej – model Candida 10/15 14-16 .11. Dr Monika Staniszewska
Molekularna identyfikacja grzybów patogennych z materiału klinicznego. Aminopeptydaza 2 (APE2) jako marker patogenezy Candida 10/15 12-14.09. Dr Monika Staniszewska
Problemy związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusowych 15/30 24.11. Dr Agnieszka Trzcińska

Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń wiosna-lato 2016”

Regulamin szkoleń i kursóworganizowanych przez Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
(CKK NIZP-PZH)

 

§1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenia bądź kursy, zasady przyjmowania zgłoszeń, zasady kwalifikowania do udziału, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu – zaświadczenia, a także rezygnację
  z udziału.
 2. Organizatorem szkoleń i kursów jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069210 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-000-87-32, REGON 000288461.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie NIZP-PZH oraz na stronie internetowej
 4. Zgłaszającym jest osoba zgłaszająca się na szkolenie/kurs. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła się na szkolenie/kurs i potwierdziła chęć uczestnictwa dokonując opłaty.
 5. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie/kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§2

Szkolenia i kursy

 1. Szkolenia i kursy organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
  w ofercie szkoleń i kursów.
 2. Oferta szkoleń i kursów znajduje się na stronie Organizatora
 3. Organizacja i warunki ukończenia szkoleń i kursów określone są w harmonogramie danego szkolenia bądź kursu.
 4. Ukończenie szkolenia/kursu potwierdzone będzie certyfikatem bądź zaświadczeniem.

§3

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie i przeslanie formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
 2. Inne formy zgłoszenia są możliwe po uprzednim porozumieniu z Organizatorem szkolenia drogą elektroniczną na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl.
 3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na konto Organizatora wymaganej wpłaty, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 pkt 1. Liczba miejsc na dany szkolenie/kurs jest ograniczona.
 4. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie/kurs, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie/kurs, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.
 5. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą elektroniczną na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 6. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie/kurs, Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

§4

Opłaty i warunki

 1. Udział w szkoleniu lub kursie jest płatny.
 2. Cena za każde szkolenie/kurs podana jest w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie/kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami netto.
 3. Zakwalifikowanie Zgłaszającego na dane szkolenie bądź kurs następuje po spełnieniu obu poniższych warunków:
  1. wpłaceniu pełnej kwoty przed terminem rozpoczęcia szkolenia/kursu przelewem na rachunek bankowy NIZP-PZH;
  2. otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie/kurs.
 4. Należności za udział w szkoleniu lub kursie Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż w terminie siedmiu dni do rozpoczęcia szkolenia/kursu.
 5. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności na podany nr rachunku bankowego Organizatora: PKO BP S.A. nr 39 1020 1042 0000 8002 0217 3748 w terminie określonym w pkt. 4, ze wskazaniem kodu, nazwy i terminu szkolenia/kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 6. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 7. W przypadku braku wpłaty we wskazanych w pkt. 4 terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.
 8. Faktura za udział w szkoleniu lub kursie zostanie wystawiona Uczestnikowi do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Uczestnik podaje dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny kursu lub szkolenia zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.
 10. Organizator w określonych wypadkach może:
  1. zrezygnować z pobrania opłaty za szkolenie/kurs;
  2. zrezygnować z pobrania opłaty za szkolenie/kurs przed terminem rozpoczęcia;
  3. zastosować rabat.
 11. Opłata obejmuje:
  1. udział w szkoleniu/kursie;
  2. wybrane materiały szkoleniowe;
  3. przerwy kawowe/lunch - zgodnie z ofertą szkolenia/kursu;
  4. certyfikat bądź zaświadczenie.
 12. Organizator nie zapewnia:
  1. noclegów;
  2. wyżywienia;
  3. kosztów dojazdu.

§5

Rekrutacja i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rekrutacji i odmowy przyjęcia na szkolenie/kurs ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
 2. Decyzja o odmowie przyjęcia na szkolenie/kurs nie podlega weryfikacji.
 3. Rekrutacji dokonuje Organizator, który nie musi ogłaszać kryterium rekrutacji.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie powinna nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika:
  1. do 10 dni przed terminem szkolenia/kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs;
  2. od 10 do 5 dni przed terminem szkolenia/kursu - Organizator zwraca 50% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs.
 6. Rezygnacja z przekroczeniem terminów, o którym mowa w ust. 5 lub nieobecność na szkoleniu/kursie nie zwalnia Uczestnika z poniesienia 100% opłaty za dane szkolenie/kurs.
 7. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/kursie można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. Należy drogą elektroniczną (ckk.nizp@pzh.gov.pl) przesłać imię i nazwisko nowego uczestnika wraz z jego danymi kontaktowymi oraz z powołaniem się na dane uczestnika rezygnującego ze szkolenia. Należy dołączyć również dane niezbędne do wystawienia faktury.

§6

Odwołanie i zmiana terminów szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 2. Szkolenie/kurs może być odwołane drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pomocą listów poleconych.
 3. W przypadku odwołania szkolenia bądź kursu:
  1. uczestnik otrzymuje zwrot pełnej opłaty w terminie 14 dni od dnia odwołania;
  2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności niż wymieniona w pkt 1.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego niezależnych.
 5. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia/kursu.

§7

Postanowienia organizacyjne

 1. Miejsce szkolenia bądź kursu określone będzie w ofercie danego szkolenia/kursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 3. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia/kursu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany prowadzących szkolenia lub kursy. Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje prawo rezygnacji z zastrzeżeniem §5, ust.5, lub odszkodowania.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia szkolenia/kursu oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 6. W zakresie określonym w ust. 5 Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału
  w szkoleniu lub kursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia bądź kursu. Uczestnik wyraża zgodę według następującej formuły, zamieszczonej w formularzu zgłoszenia na szkolenie/kurs: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny moich danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia bądź kursu. Potwierdzam, że dane moje udostępniam dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie.”.

§8

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Materiały przekazane Uczestnikowi podczas szkolenia/kursu w formie drukowanej, elektronicznej oraz wygłaszane podczas szkolenia/kursu objęte są prawami autorskim. Zabrania się ich nagrywania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz komercyjnego wykorzystywania bez zgody autorów, chyba że zaznaczono inaczej.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2015 r.

 

Lp.

Tematyka kursu

Liczba uczestników

Termin

Kierownik kursu

1

2

3

4

5

Zakażenia grzybicze

10/15

18.06.br

Dr Monika Staniszewska

Procesy dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w placówkach służby zdrowia w świetle nowych wytycznych 2017.

10/20

19.04.br

Dr Agnieszka Chojecka

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3

5-9/10-12

28-30.05.br

Dr Katarzyna Pancer

Borelioza z Lyme i inne bakteryjne choroby przenoszone przez kleszcze - rozpoznanie kliniczne i laboratoryjne

10/15

22.05.br

Dr hab. Tomasz Chmielewski

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady jego oceny – aktualne wymagania w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia

20-80

24.05.br

Dr Bożena Krogulska

Metody oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności dla celów kontroli zgodności z wymaganiami UE

6/12

12-13.06.br

Mgr Andrzej Starski

Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego

10/15

21.09.

Dr Tomasz Wołkowicz

Biologia komórki eukariotycznej – model Candida

10/15

25.09.br

Dr Monika Staniszewska

Molekularna identyfikacja grzybów patogennych z materiału klinicznego. Aminopeptydaza 2 (APE2) jako marker patogenezy Candida

10/15

14.11.br

Dr Monika Staniszewska

Pozostałości pestycydów – aspekty prawne i praktyczne w obrocie żywnością

10/15

20.11.br

Dr Katarzyna Czaja

Problemy onkologiczne w epidemiologii

10/15

IV kwartał

Prof. Magdalena Bielska-Lasota

 
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu 

Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń wiosna-lato 2018”

Centrum Kształcenia Kadr

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

NIP: 525-000-87-32

Regon: 000288461

e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl

Tel: 22 54 21 380, 22 54 21 244, 22 54 21 233

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Numer konta dla płatności krajowych:
82 1130 1017 0080 1180 2020 0005

 

 

 

Mapa dojazdu

 

 

 

Galeria zdjęć ze szkolenia "Techniki mikroskopowe stosowane w diagnostyce inwazji pasożytniczych u zwierząt domowych i egzotycznych (CKK-012/15)", które odbyło się 6 listopada 2015r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Jego misją jest ochrona zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia. NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym laboratorium BSL-3 oraz 9 laboratoriów referencyjnych akredytowanych przez PCA, a także laboratorium kontroli produktów immunologicznych OMCL akredytowane przez EDQM. Instytut kształci specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu rzetelną wiedzą na temat szczepień (szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju (Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat, EDQM, EMA).

Działalność edukacyjna NIZP-PZH

 1. W 1926 r. utworzona została w ramach organizacyjnych Państwowego Zakładu Higieny, pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny, której głównym celem była działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie pracowników m.in. służby zdrowia w terenie;

 2. W 1946 r. po wojnie nastąpiło wznowienie, działalności dydaktycznej, prowadzonej do chwili obecnej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego –Państwowym Zakładzie Higieny; od 1992  r. organizowanej przez dział dydaktyczny pn. Studium Zdrowia Publicznego (organizowane są kursy specjalizacyjne, doskonalące, w tym również szkolenia w zakresie nowoczesnych metod badań m.in. opracowanych w NIZP-PZH; w zakresie metod nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; szeroko pojętego zdrowia publicznego)

 3. Obecnie Studium Zdrowia Publicznego NIZP-PZH jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego ASPHER i jest organizacyjnie związane z Zakładem Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

W dynamicznie rozwijającym się świecie wszyscy potrzebujemy dostępu do najnowszej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Dlatego w odpowiedzi na Państwa potrzeby rozwoju zawodowego powstało Centrum Kształcenia Kadr jako nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez codzienne obowiązki w pracy przygotowaliśmy szeroki zakres szkoleń i warsztatów obejmujący szeroką tematykę zagadnień związanych z funkcjonowaniem laboratoriów, mikrobiologią, epidemiologią, czy zdrowiem publicznym.

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH zajmuje się działalnością edukacyjną od 1926 r., gdy została utworzona, pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny, której głównym celem była działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie pracowników m.in. służby zdrowia na terenie całego kraju.

Szkolenia, które Państwu udostępniamy odbywają się w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkoleń dla zamkniętej grupy na ściśle określone tematy, w wyznaczonym innym miejscu – zapraszamy do współpracy indywidualnej.

CKK tworzą głownie eksperci pracujący na co dzień w NIZP-PZH, którzy podczas szkoleń będą się z Państwem dzielić swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.

Z poważaniem,

Zespół CKK

   
© NIZP-PZH