Kalendarz Szkoleń  

Luty 2024
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
   

Regulamin szkoleń i kursóworganizowanych przez Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
(CKK NIZP-PZH)

 

§1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenia bądź kursy, zasady przyjmowania zgłoszeń, zasady kwalifikowania do udziału, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu – zaświadczenia, a także rezygnację
  z udziału.
 2. Organizatorem szkoleń i kursów jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069210 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-000-87-32, REGON 000288461.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie NIZP-PZH oraz na stronie internetowej
 4. Zgłaszającym jest osoba zgłaszająca się na szkolenie/kurs. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła się na szkolenie/kurs i potwierdziła chęć uczestnictwa dokonując opłaty.
 5. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie/kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§2

Szkolenia i kursy

 1. Szkolenia i kursy organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
  w ofercie szkoleń i kursów.
 2. Oferta szkoleń i kursów znajduje się na stronie Organizatora
 3. Organizacja i warunki ukończenia szkoleń i kursów określone są w harmonogramie danego szkolenia bądź kursu.
 4. Ukończenie szkolenia/kursu potwierdzone będzie certyfikatem bądź zaświadczeniem.

§3

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie i przeslanie formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
 2. Inne formy zgłoszenia są możliwe po uprzednim porozumieniu z Organizatorem szkolenia drogą elektroniczną na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl.
 3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na konto Organizatora wymaganej wpłaty, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 pkt 1. Liczba miejsc na dany szkolenie/kurs jest ograniczona.
 4. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie/kurs, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie/kurs, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.
 5. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą elektroniczną na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 6. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie/kurs, Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

§4

Opłaty i warunki

 1. Udział w szkoleniu lub kursie jest płatny.
 2. Cena za każde szkolenie/kurs podana jest w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie/kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami netto.
 3. Zakwalifikowanie Zgłaszającego na dane szkolenie bądź kurs następuje po spełnieniu obu poniższych warunków:
  1. wpłaceniu pełnej kwoty przed terminem rozpoczęcia szkolenia/kursu przelewem na rachunek bankowy NIZP-PZH;
  2. otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie/kurs.
 4. Należności za udział w szkoleniu lub kursie Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż w terminie siedmiu dni do rozpoczęcia szkolenia/kursu.
 5. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności na podany nr rachunku bankowego Organizatora: PKO BP S.A. nr 39 1020 1042 0000 8002 0217 3748 w terminie określonym w pkt. 4, ze wskazaniem kodu, nazwy i terminu szkolenia/kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 6. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 7. W przypadku braku wpłaty we wskazanych w pkt. 4 terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.
 8. Faktura za udział w szkoleniu lub kursie zostanie wystawiona Uczestnikowi do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Uczestnik podaje dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny kursu lub szkolenia zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.
 10. Organizator w określonych wypadkach może:
  1. zrezygnować z pobrania opłaty za szkolenie/kurs;
  2. zrezygnować z pobrania opłaty za szkolenie/kurs przed terminem rozpoczęcia;
  3. zastosować rabat.
 11. Opłata obejmuje:
  1. udział w szkoleniu/kursie;
  2. wybrane materiały szkoleniowe;
  3. przerwy kawowe/lunch - zgodnie z ofertą szkolenia/kursu;
  4. certyfikat bądź zaświadczenie.
 12. Organizator nie zapewnia:
  1. noclegów;
  2. wyżywienia;
  3. kosztów dojazdu.

§5

Rekrutacja i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rekrutacji i odmowy przyjęcia na szkolenie/kurs ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
 2. Decyzja o odmowie przyjęcia na szkolenie/kurs nie podlega weryfikacji.
 3. Rekrutacji dokonuje Organizator, który nie musi ogłaszać kryterium rekrutacji.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie powinna nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika:
  1. do 10 dni przed terminem szkolenia/kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs;
  2. od 10 do 5 dni przed terminem szkolenia/kursu - Organizator zwraca 50% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs.
 6. Rezygnacja z przekroczeniem terminów, o którym mowa w ust. 5 lub nieobecność na szkoleniu/kursie nie zwalnia Uczestnika z poniesienia 100% opłaty za dane szkolenie/kurs.
 7. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/kursie można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. Należy drogą elektroniczną (ckk.nizp@pzh.gov.pl) przesłać imię i nazwisko nowego uczestnika wraz z jego danymi kontaktowymi oraz z powołaniem się na dane uczestnika rezygnującego ze szkolenia. Należy dołączyć również dane niezbędne do wystawienia faktury.

§6

Odwołanie i zmiana terminów szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 2. Szkolenie/kurs może być odwołane drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pomocą listów poleconych.
 3. W przypadku odwołania szkolenia bądź kursu:
  1. uczestnik otrzymuje zwrot pełnej opłaty w terminie 14 dni od dnia odwołania;
  2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności niż wymieniona w pkt 1.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego niezależnych.
 5. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia/kursu.

§7

Postanowienia organizacyjne

 1. Miejsce szkolenia bądź kursu określone będzie w ofercie danego szkolenia/kursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 3. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia/kursu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany prowadzących szkolenia lub kursy. Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje prawo rezygnacji z zastrzeżeniem §5, ust.5, lub odszkodowania.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia szkolenia/kursu oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 6. W zakresie określonym w ust. 5 Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału
  w szkoleniu lub kursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia bądź kursu. Uczestnik wyraża zgodę według następującej formuły, zamieszczonej w formularzu zgłoszenia na szkolenie/kurs: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny moich danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia bądź kursu. Potwierdzam, że dane moje udostępniam dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie.”.

§8

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Materiały przekazane Uczestnikowi podczas szkolenia/kursu w formie drukowanej, elektronicznej oraz wygłaszane podczas szkolenia/kursu objęte są prawami autorskim. Zabrania się ich nagrywania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz komercyjnego wykorzystywania bez zgody autorów, chyba że zaznaczono inaczej.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2015 r.

 

   
© NIZP-PZH